SHIORI EDA
Shiori Eda, Mikkai, 2019
DES MÊMES GALERIES
Ma Desheng, Sans titre, 1991
Ma Desheng, Sans titre, 2018
Shiori Eda, Mikkai, 2019
Rachid Koraïchi, Les Priants, 2016