TAKEHIKO SUGAWARA
Takehiko Sugawara, Garyu no matsu, 2019
Takehiko Sugawara, Kakeishorai, 2020
Takehiko Sugawara, Yukimatsuzu, 2020
DES MÊMES GALERIES
Naoya Egawa, Silence enneigé, 2019
Naoya Egawa, Croissant de Lune en hiver, 2020
Shingo Muramoto, Crépuscule, 2020
Kengo Nakamura, Without Me, 2020
Takehiko Sugawara, Yukimatsuzu, 2020
Takehiko Sugawara, Kakeishorai, 2020
Takehiko Sugawara, Garyu no matsu, 2019
Daiya Yamamoto, Perle noire, 2020
Daiya Yamamoto, Eucalyptus, 2020
Tamihito Yoshikawa, Derniers souvenirs de l'hiver, 2020
Tamihito Yoshikawa, Vent de Brassica, 2020