LORENZO FERNáNDEZ
Lorenzo Fernández, La bella y la bestia, 2018
Lorenzo Fernández, Gaseosas Vanitas, 2019
DES MÊMES GALERIES
Lorenzo Fernández, La bella y la bestia, 2018
Lorenzo Fernández, Gaseosas Vanitas, 2019
Takehiko Sugawara, Echizen Shourai, 2020
Takehiko Sugawara, Garyu no matsu, 2019
Takehiko Sugawara, Yukimatsuzu, 2020
Takehiko Sugawara, Kakeishorai, 2020
Daiya Yamamoto, Perle noire, 2020
Daiya Yamamoto, Eucalyptus, 2020
Daiya Yamamoto, Leucadendron plumosus , 2020
Tamihito Yoshikawa, Vent de Brassica, 2020
Tamihito Yoshikawa, Averse violette, 2020