REN HANG
DES MÊMES GALERIES
Chul Hyun Ahn, Four Circles, 2016
Li Baoxun, Forget everything you understand, 2017
Léa Belooussovitch, Liberia, 2012
Liu Bolin, Screen in rest, 2017
Zhang Quan, Water, 2013
Liu Tao, Hungry Beijing n°2, 2013
Liu Tao, Hungry Beijing n°10, 2013
Phenix Varbanov, Oceanus Procellarum 1, 2017
Phenix Varbanov, Oceanus Procellarum 2, 2017
Shen Wei, I Miss You Already - New York, 2010
Shen Wei, Shen Wei - Chinese Sentiment - Yu, Shanghai, 2008
Sebastian Wickeroth, Untitled, 2017
Zhang Zhenyu, Dust 170706, 2017
Zhang Zhenyu, Dust 170617, 2017