HERBERT HAMAK
DES MÊMES GALERIES
Mathieu Cherkit, Blatta bombo, 2021
Vik Muniz, Manilo Rho (série Handmade), 2018
Philippe Ramette, Eloge du déséquilibre, 2020
Bongchull Shin, Expo Galerie Tanit, 2018
Bongchull Shin, Dichroic, 2016
Bongchull Shin, Cubes MI0918, 2018
Bongchull Shin, Untitled 4 colours, 2018
Bongchull Shin, Wind 2018, 2018
Bongchull Shin, Love Faith Hope, 2018
Ghassan Zard, Installation shot, 2021
Ghassan Zard, Untitled, 2020
Ghassan Zard, Untitled 6, 2020
Ghassan Zard, Untitled 3, 2020
Thomas Liu Le Lann, Before Shade and Indifference: Kunstbot 2, 2020

Sign up to the newsletter of the fair