• Ibasho
 • G9.Anvers

 • EXHIBITED ARTISTS
 • Casper Faassen
 • Mika Horie
 • Sayuri Ichida
 • Naohiro Ninomiya
 • Hiroshi Toyofuku
 • OTHER ARTISTS
 • Albarrán Cabrera
 • Paul Cupido
 • Hitoshi Fugo
 • Mikiko Hara
 • Yoko Ikeda
 • Hideyuki Ishibashi
 • Miho Kajioka
 • Ken Kitano
 • Nobuyuki Kobayashi
 • Margaret Lansink
 • Yoshinori Mizutani
 • Asako Narahashi
 • Naoyuki Ogino
 • Kumi Oguro
 • Tokyo Rumando
 • Toshio Shibata
 • Ryudai Takano
 • Norio Takasugi
 • Motohiro Takeda
 • Hiromi Tsuchida
 • Toshiya Watanabe
 • Director(s)
 • Martijn van Pieterson
 • Annemarie Zethof
 • Contact

Sign up to the newsletter of the fair